Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Czasopisma i materiały konferencyjne - ministerialna punktacja 2019 poprawiona

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw.

Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

 1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
 2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.

Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Wykaz wg dyscyplin i wykaz konferencji

Czasopisma i materiały konferencyjne - ministerialna punktacja 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów.

Komunikat

Sprostowanie komunikatu

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów

Wykaz czasopism według dyscyplin

Punktowane monografie naukowe 2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Listy zbiorcze 2013-2016

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało zbiorcze listy czasopism punktowanych za lata 2013-2016, podzielone na odpowiednie kategorie.

Część A - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);

Część B - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);

Część C - zawierająca liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).


Listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo 2016

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono wykaz czasopism naukowych (9 grudnia 2016 roku).


Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Punktacja ministerialna z grudnia 2016 roku obejmuje wszystkie czasopisma 2016.

Listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo 2015

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych (18 grudnia 2015 roku).


Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Punktacja ministerialna z grudnia 2015 roku obejmuje wszystkie czasopisma 2015.

Listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo 2014

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych (31 grudnia 2014 roku).


Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Punktacja ministerialna z grudnia 2014 roku obejmuje wszystkie czasopisma 2014.

Listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo 2013

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych

uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2012 r.  poz. 877 oraz z 2013 r. poz. 191), ogłoszono w formie komunikatu wykaz czasopism naukowych.


Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:

 1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

  Punktacja ministerialna z grudnia 2013 roku obejmuje wszystkie czasopisma 2013.

Listy czasopism punktowanych przez Ministerstwo 2012

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877) ogłasza się wykaz czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach, stanowiący załącznik do komunikatu.

 1. Część A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
 2. Część B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
 3. Część C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

 Punktacja ministerialna z grudnia 2012 roku obejmuje wszystkie czasopisma w latach 2011-2012.


Lista polskich czasopism w bazie JCR

Uprzejmie informujemy, iż Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla polskich czasopism naukowych będących w bazie Journal Citation Reports ? JCR 2009 i posiadających Impact Factor (IF) w 2010 r. przypisał liczbę punktów za umieszczone w nich publikacje naukowe.

Czasopismom przypisano liczbę punktów: 13, 20, 27, 32, 40 w zależności od współczynnika wpływu (IF) w danej dziedzinie. Dla danej dziedziny czasopisma zostały uporządkowane według malejącego IF i podzielone na grupy, którym przypisano odpowiednią liczbę punktów.

 Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szolnictwa Wyższego 2010


  Lista czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w latach 2008-2010

 Uzupełnienie z 20 maja 2010 r.

 Uzupełnienie z 13 maja 2010 r.

 Uzupełnienie z 16 lipca 2009 r.


   Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych i osób na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2010 Nr 93, poz. 599).

 Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych i osób na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 lipca 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2009 Nr 126, poz. 1044).

  Zasady oceny parametrycznej jednostek naukowych i osób na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października  2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z 2007 r. Nr 205, poz. 1489).

        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org