Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy Colegium Medicum Rydygier
 Historia Biblioteki

Biblioteka Główna Akademii Medycznej w Bydgoszczy, przekształcona później w Bibliotekę Medyczną Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika formalnie powstała w grudniu 1984 roku, chociaż jako filia Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku funkcjonowała już od 1975 roku. Od 1 lutego 1986 do końca września 2002 roku dyrektorem Biblioteki był dr Eugeniusz Janowicz. 

W latach 2003-2010 Zastępcą Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Biblioteki Medycznej był dr Krzysztof Nierzwicki, który począwszy od lipca 2010 roku został dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, nadal sprawując pieczę nad Biblioteką Medyczną.

W 1995 roku Biblioteka otrzymała dodatkowe skrzydło budynku i została wyposażona m.in. w nową Wypożyczalnię i regały kompaktowe do magazynowania książek oraz unowocześniono sieć komputerową i ówczesny system biblioteczny Sowa.

We wrześniu 2002 roku Biblioteka Medyczna zyskała nowe pomieszczenie na lepiej wyposażoną Pracownię Komputerową, w której ponadto odbywały się seminaria i ćwiczenia z przysposobienia bibliotecznego i informacji naukowej. 

Wiosną 2003 r. Biblioteka włączyła się aktywnie w prace mające na celu podpisanie porozumienia dotyczącego ścisłej współpracy Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. W wyniku rozmów dnia 5 września 2003 r. zawarte zostało porozumienie o utworzeniu Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego, którego uczestnikami są Biblioteki instytucji będących państwowymi szkołami wyższymi, działającymi na terenie województwa, oraz obie Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Bydgoszczy i Toruniu.

W latach 2003-2004 zmodernizowano, nowocześnie wyposażono i zreorganizowano pracownię kserograficzną funkcjonującą przy Bibliotece.

W 2004 roku Biblioteka pomyślnie zakończyła prace nad wdrożeniem zintegrowanego systemu bibliotecznego Horizon, umożliwiającym m.in. zamawianie książek oraz obsługę konta bibliotecznego czytelnika on-line i od dnia 16 września 2004 r. rozpoczęła prace w nowym systemie. Dzięki systemowi zbiory Biblioteki są udostępniane poprzez ogólnopolski system międzybiblioteczny KARO, a w chwili obecnej pracujemy nad przystąpieniem do grona książnic tworzących narodowy uniwersalny katalog NUKAT.

W latach 2004/2005 w ramach projektu Unii Europejskiej „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” pilotowanego przez Bibliotekę Uniwersytecką UMK oraz wspomniane Kujawsko-Pomorskie Konsorcjum Bibliotek Naukowych, w Bibliotece Medycznej powstała nowoczesna pracownia digitalizacyjna zaś Biblioteka Medyczna stała się współtwórcą Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

W 2005 roku w ramach programu MILAB finansowanego przez "Fundację na Rzecz Nauki Polskiej" Biblioteka Medyczna otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 zł., z przeznaczeniem na modernizację wyposażenia Czytelni Czasopism.

W 2006 r. powołano przy Bibliotece Medycznej Regionalne Centrum Informacji Medycznej (RCIM) jako projekt finansowany w 75% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 25% z budżetu państwa. Powstanie RCIM poprzedzone było wnioskiem aplikacyjnym w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach priorytetu 2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Działalność RCIM rozpoczęła się w marcu 2007 r. i ma na celu wspomaganie rozwoju naukowego osób związanych ze środowiskiem medycznym z terenów województwa kujawsko-pomorskiego. Dofinansowanie EFS zakończyło się w czerwcu 2008.

Z początkiem 2007 roku Pracownia Komputerowa Biblioteki Medycznej została połączona z Czytelnią Czasopism i przeniesiona do nowego pomieszczenia na parterze budynku Biblioteki. Wyposażono ją w kilkanaście stanowisk komputerowych i nowe, funkcjonalne i estetyczne meble. Na miejscu dawnej Czytelni Czasopism powstał Pokój Cichej Nauki połączony z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną.

W 2007 r. wykonano kompleksowy remont wraz z wyposażeniem Czytelni Głównej, Czytelni Podręcznej a także Wypożyczalni.

W październiku 2007 roku udostępniono czytelnikom odnowioną Czytelnię Ogólną, która prezentuje księgozbiór w wolnym dostępie do półek. W Wypożyczalni i Czytelni Ogólnej zmieniono oświetlenie, wymieniono drzwi, położono wykładzinę wyciszającą i doprowadzono sieć komputerową (12 gniazdek). Zwiększono do 10 liczbę stanowisk katalogowych w holu Wypożyczalni.

W 2008 r. wykonano kompleksowy remont magazynu czasopism wraz z wyposażeniem pomieszczenia w nowoczesne regały przesuwne.

W dniach 15-17 września 2008 roku Biblioteka Medyczna Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu po raz pierwszy w czasie swego istnienia zorganizowała ogólnopolską problemową konferencję bibliotek medycznych. Była to 26. edycja corocznej konferencji bibliotek medycznych przeprowadzona pod hasłem: „Naukowa informacja medyczna w Polsce. Biblioteki medyczne wobec potrzeb środowisk medycznych oraz perspektywy ich rozwoju w realiach Unii Europejskiej”. Na miejsce konferencji wybrano zabytkowe wnętrza hotelu „Pod Orłem” w Bydgoszczy, gdzie odbyły się zarówno obrady, jak i przerwy kawowo-obiadowe i gdzie nocowała spora część konferencyjnych gości. Oficjalnie rejestracja uczestników i sama Konferencja rozpoczęły 16 września 2008 roku. O godzinie 9:00 rano Zastępca Dyrektora ds. Biblioteki Medycznej Biblioteki Uniwersyteckiej UMK, dr Krzysztof Nierzwicki otworzył Konferencję, witając gości i zachęcając do owocnych obrad. Kilka słów na powitanie wygłosili Prorektor ds. Collegium Medicum, prof. dr hab. Małgorzata Tafil-Klawe oraz Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, dr Mirosław Supruniuk. Wykład inauguracyjny poprowadziła zaproszona przez organizatorów z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, dr hab. Ewa Głowacka, prof. UMK, poruszając w nim kwestie zagrożeń i niebezpieczeństw kryjących się w natłoku informacyjnym wychwytywanych przez dopiero rozwijającą się ekologię informacji.

Pierwszą sesję poświęcono bibliotekom cyfrowym i repozytoriom typu open access, sesję drugą - serwisom i narzędziom wyszukującym, sesję trzecią - relacjom bibliotekarzy medycznych ze środowiskiem medycznym. Nie zdarzyło się do tej pory, by na konferencji bibliotek medycznych wystąpili przedstawiciele środowiska medycznego, prezentując własne poglądy i akcentując potrzeby użytkownika, tym bardziej sesja okazała się ciekawą. Wieczorem główny sponsor konferencji - Wydawnictwo Lekarskie PZWL zaprosiło wszystkich uczestników na kolację w klimacie regionalno-ludowym w restauracji „Kummerówka” w Myślęcinku. Kolejne sesje dnia następnego omawiały wykorzystanie serwisów i narzędzi wyszukiwawczych w działalności bibliotek medycznych i projekty Unii Europejskiej, zarówno te już wdrożone, jak i planowane. Poziom merytoryczny konferencji oceniono jako wysoki, doceniając zwłaszcza inicjatywę przedstawienia, obok wypowiedzi bibliotekarzy, poglądów lekarzy i farmaceutów oraz szerszej perspektywy pozyskiwania środków unijnych we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi.

W wakacje 2008 roku dokonał się remont magazynów czasopism Biblioteki. Zamontowano m.in. nowe oświetlenie, odświeżono pomieszczenie magazynowe i zamontowano w nim regały jezdne typu Compactus, co przyczyniło się do zwiększenia powierzchni magazynu i zlikwidowania rozmieszczenia czasopism w kilku miejscach. Pojemność składowania zwiększyła się o około 80%. Niezwykle ciężką pracą okazało się zmagazynowanie czasopism w tymczasowych miejscach, a następnie żmudne układanie na nowych regałach.

Dnia 17 czerwca 2009 roku w Bibliotece Medycznej honorowano jubileusz 10-lecia pisma uczelnianego "Wiadomości Akademickie", redagowane właśnie w Bibliotece (dr Krzysztof Nierzwicki jest redaktorem naczelnym, mgr Monika Kubiak – sekretarzem redakcji, a mgr Joanna Hładoń-Wiącek – adjustatorem). Pośród zaproszonych gości były zarówno władze Collegium Medicum, Rada Programowa i Redakcja czasopisma, jak i stali współpracownicy oraz redakcje zaprzyjaźnionych periodyków. Jubileusz stał się okazją do pochwalenia się dotychczasowymi osiągnięciami a także snucia planów na przyszłość.

Zarządzeniem Rektora z dniem 1 grudnia 2008 roku w strukturze Biblioteki Medycznej utworzono Regionalne Centrum Informacji Medycznej. Dział Regionalne Centrum Informacji Medycznej został powołany w celu kontynuowania obsługi użytkowników, którzy w latach 2006-2008 mieli możliwość korzystania z Centrum w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Środki finansowe pozyskane  z EFS zostały przeznaczone na realizację Projektu Regionalne Centrum Informacji Medycznej na okres od października 2006 r. do czerwca 2008 r. Przez prawie dwa lata swojej pionierskiej działalności RCIM zdobył duże zaufanie środowiska medycznego regionu kujawsko-pomorskiego, wzbudził również duże zainteresowanie środowisk medycznych innych województw, zwłaszcza województwa śląskiego. Regionalne Centrum Informacji Medycznej umożliwia przedstawicielom środowiska medycznego województwa kujawsko-pomorskiego w szerokim stopniu korzystać z bibliograficznych i pełnotekstowych baz biomedycznych.

Biblioteka Medyczna w znaczący sposób przyczyniła się do powstania książki „Oddany Sprawie, wywiad-rzeka z profesorem Janem Domaniewskim”, która stała się ukoronowaniem Jubileuszu prof. Jana Domaniewskiego obchodzonego 24 listopada 2009 roku w budynku Biblioteki. Książka była owocem wielomiesięcznych rozmów dr Krzysztofa Nierzwickiego z Profesorem, łącząc elementy reportażu, biografii i albumu rodzinnego, a wydana została w wysmakowanej formie graficznej ze zdjęciami w sepii i obwolutą autorstwa Edwarda Salińskiego. Przy powstaniu książki współuczestniczyli pracownicy Biblioteki Medycznej: mgr Joanna Hładoń (adiustacja, szlif stylistyczny), mgr Monika Kubiak (skład i łamanie tekstu), mgr Małgorzata Białobłocka, mgr Anna Garczewska i mgr Daria Butrym (opracowanie bibliografii przedmiotowej i podmiotowej) oraz mgr Ewa Dominas (korekta tekstu).

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na analizy bibliometryczne, dotyczące zarówno indywidualnego dorobku naukowego pracowników Collegium Medicum UMK, jak i dorobku całej Uczelni, wynikła potrzeba powołania Sekcji Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych w  ramach Działu Informacyjno-Bibliograficznego Biblioteki Medycznej CM UMK. Sekcja Bibliografii i Analiz Bibliometrycznych została utworzona z dniem 1 grudnia 2009 r. Zarządzeniem Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  z dnia 10 listopada 2009 r. Jej kierownikiem została mgr Małgorzata Białobłocka.

Dnia 21 grudnia 2009 roku Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wsparł Regionalne Centrum Informacji Medycznej przyznając na jego dalszy rozwój kwotę 150 tys. zł. W ramach dotacji uzyskanej z budżetu województwa na sfinansowanie zadania pn. „Rozwój Regionalnego Centrum Informacji Medycznej działu Biblioteki Medycznej Collegium Medicum UMK” Centrum wykupiło od 01.10.2010 do 30.09.2011 dostęp do pakietu 19 czasopism różnych wydawców oraz 42 książek zawartych w kolekcji LWW Clinical Choice 2009 Collection.

12 czerwca 2010 r. dr Krzysztof Nierzwicki, dotychczasowy Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UMK ds. Biblioteki Medycznej został nowym dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu. Na to stanowisko powołał go rektor prof. Andrzej Radzimiński. Nowy dyrektor objął obowiązki 1 lipca 2010 r.

Od roku 1999 r. Biblioteka wydaje czasopismo uczelniane „Wiadomości Akademickie”. Od 2003 r. periodyk ten stał się kwartalnikiem, zwiększył się jego nakład do 500 egzemplarzy, a także zmieniła się szata graficzna i papier, na którym jest drukowany. W październiku 2010 r. ukazał się 38 numer czasopisma.

Biblioteka Medyczna wydaje również Bibliografię Pracowników Collegium Medicum (poprzednio Akademii Medycznej). Ostatnie jej wydanie (2009) objęło dorobek za rok 2007.


        

Copyright by Biblioteka Medyczna w Bydgoszczy.All Rights Reserved.

Redakcja strony: Monika Kubiak : monikak (at) cm.umk.pl

Powered by RFC Information Technology

Engine by TYPO3.org